takashiyasui:

takashiyasui:

Shiga, Japan
Kyu-Chikurin-In | Hiyoshi Taisha